Prirodan partner prirodi i Vama.

SuperStart NP 10:35

SuperStart NP 10:35

SuperStart NP 10:35 +2% MgO + 5% S +2% Zn je mikrogranulisano đubrivo koje stimuliše rast biljaka u početnim fazama razvoja. Zahvaljujući visokom sadržaju fosfora i prisustvu cinka, deluje značajno na rast korenovog sistema. Veća kontaktna površina sa zemljištem utiče na brže oslobađanje lakopristupačnih hraniva.

SuperStart omogućava gajenoj biljci da prevaziđe stresne uslove koji se mogu pojaviti u početnim fazama razvoja i ostaviti značajnije posledice na biljku I očekivani prinos.

Ekonomski efekat SuperStart đubriva je uočljiv već prve godine primene, naročito u limitiranim uslovima za razvoj mlade biljke.

RAZLOZI ZA PRIMENU: 

 • Pospešuje i ubrzava početni rast mlade biljke
 • Pomaže biljkama da razviju veliki i snažan korenov sistem
 • Efikasnije nicanje i veći broj biljaka po jedinici površine
 • Smanjuje negativne efekte patogena koji utiču na rast i razvoj biljaka
 • Visoka efikasnost iskorišćenja hraniva iz SuperStarta u godini primene
 • Bolje iskorišćenje hraniva iz rezerve zemljišta
 • Bolje iskorišćenje rezerve vode iz zemljišta
 • Značajno ublažava negativan uticaj hladnih i vlažnih zemljišta na usvajanje hranljivih elemenata
 • Bržim početnim rastom, gajena biljka zasenjuje korovske biljke smanjujući negativan uticaj korova na gajenu biljku
 • Povoljno utiče na dužinu nalivanja zrna
 • Povećava kvalitet proizvoda
 • Poboljšava skladišne osobine proizvoda.

PREPORUČEN NAČIN APLICIRANJA

SuperStart se primenjuje zajedno sa setvom uz pomoć uređaja za deponovanje mikrogranula koji se nalaze na sejalici. Preporučen način primene je unošenjem direktno u red sa semenom, a može se upotrebljavati i fizičkim mešanjem sa zemljišnim insekticidima, u cilju istovremene ishrane i zaštite gajenih biljaka.

PREPORUKE ZA PRIMENU: 

Kukuruz 15-30 kg/ha

Strna žita 20-40 kg/ha

Šećerna repa 15-35 kg/ha

Soja 15-30 kg/ha

Suncokret 15-30 kg/ha

Uljana repica 20-40 kg/ha

Povrće (kupus, luk, mrkva…) 20-60 kg/ha

OGLEDI 2015 

Tim agronoma Elixir Zorke u saradnji sa nezavisnim naučnim institucijama testirao je i ovu formulaciju u poljoprivrednoj praksi.

U prvoj godini primene stručni tim Elixir Zorke postavio je oglede na 26 parcela, na različitim lokalitetima. Stanje gajenih biljaka praćeno je po svim fazama vegetacije. Upoređujući to stanje i rezultate prinosa sa oglednih parcela utvrđeno je da:

 

Na usevu KUKURUZA u nepovoljnim uslovima, po hladnom vremenu nakon setve, na zemljištu na kom je predhodno gajena šećerna repa, koja je za kukuruz loša predkultura, upotrebom SuperStarta izbegnut je zastoj u rastu biljke, promene usled nedostatka fosfora i ostalih hranljivih elemenata, kao i pojava antocijan boje. Biljke su razvile jak koren i dobro podnele sušan period koji je usledio u kasnijim takođe bitnim fazama vegetacije kao što je nalivanje zrna. Na površinama tretiranim SuperStartom ostvaren je veći prinos za 1.500 kg/ha.

kukuruz ss

kukuruz sa i bez SS

Biljke SUNCOKRETA tretirane SuperStart mikrogranulisanim đubrivom razvile su dublji i još jači korenov sistem. Brži rast biljaka u početnoj fazi doveo je i do pojave krupnijih, težih glavica suncokreta čime se značajno uticalo na prinos. Upotrebom SuperStart mineralnog đubriva ostvaren je pozitivan rezultat i povećanje prinosa do 400 kg/ha.

Suncokret

Suncokret SS

Upotrebom SuperStarta mineralnog đubriva na SOJI sem boljeg ukorenjavanja uočilo se i bolje oprašivanje i zametanje mahuna. Veći broj mahuna kod soje kao i krupnije zrno dovelo je i do povećanja prinosa do 350 kg/ha.

picture1

Upotrebom SuperStart mineralnog đubriva na ŠEĆERNOJ REPI dovelo je do boljeg ukorenjavanja, krupnijeg korena sa većim sadržajem šećera i do 2%. Sve ovo je uticalo na povećanje prinosa i do 5.000 kg/ha.