Preporuke za suncokret

Suncokret je biljka koja ima velike potrebe u hranljivim materijama. Ova biljka izgrađuje veliku nadzemnu masu i pri tom troši velike količine hranljivih materija. Oko 80% te nadzemne biomase suncokreta otpada na suvu materiju a svega 20% na seme.

AmoSulfan

AmoSulfan spada u kategoriju azotnih đubriva. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih kultura. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline. Za bilans azota u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces jer sprečava gubitke azota isparavanjem, ispiranjem i denitrifikacijom.

Pogledajte proizvod

SuperStart

Elixir Micro linija proizvoda obuhvata mikrogranulisana kompleksna mineralna đubriva  razvijena korišćenjem najnovijih tehnologija:

  • Dust Prills Free (DPF) – sprečava pojavu čestica prašine u finalnom proizvodu
  • Mikrogran tehnologija – je namenski projektovana za proizvodnju granula dimenzija 0,5-1,2 mm.
Pogledajte proizvod