Preporuke za pšenicu

Potrebe pšenice za azotom u pojedinim fazama razvoja su sledeće: od nicanja do kraja bokorenja 41%, od kraja bokorenja do početka klasanja 18%, od početka klasanja do kraja vegetacije 41%. Fosfor ubrzava razviće biljaka i najveće potrebe za fosforom pšenica ima u početnim fazama razvoja, a sa starenjem biljke opada potreba za fosforom. Kada je reč o kalijumu, pšenica ima najveću potrebu za ovim hranivom u periodu od klijanja do cvetanja.

AmoSulfan

AmoSulfan spada u kategoriju azotnih đubriva. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih kultura. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline. Za bilans azota u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces jer sprečava gubitke azota isparavanjem, ispiranjem i denitrifikacijom.

Pogledajte proizvod