Preporuke za šećernu repu

Da bi ostvarila visok prinos korena odgovarajućeg kvaliteta, šećerna repa zahteva pored opštih uslova i dobru ishranu tj. optimalnu obezbeđenost svih hranljivih elemenata tokom celog vegetacionog perioda. Ipak najveći značaj ima ishrana kalijumom i azotom jer oni utiču ne samo na visinu prinosa, već u velikom obimu i na kvalitet repe za preradu.

AmoSulfan

AmoSulfan spada u kategoriju azotnih đubriva. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih kultura. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline. Za bilans azota u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces jer sprečava gubitke azota isparavanjem, ispiranjem i denitrifikacijom.

Pogledajte proizvod

NutriVeg

NutriVeg NPK 10:10:20 +2% MgO +9% S +0,2% B +0,1% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo čijom primenom se gajenim biljkama obezbeđuje potpuna ishrana sa svim neophodnim makro i mikroelementima u toku proizvodnog ciklusa.

Pogledajte proizvod

Super Start

Elixir Micro linija proizvoda obuhvata mikrogranulisana kompleksna mineralna đubriva razvijena korišćenjem najnovijih tehnologija:

– Dust Prills Free (DPF) – sprečava pojavu čestica prašine u finalnom proizvodu
– Mikrogran tehnologija – je namenski projektovana za proizvodnju granula dimenzija 0,5-1,2 mm.

Pogledajte proizvode