NPK 7:20:30

AZOT (N) ukupan7%
Amonijačni azot7%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi20%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi18%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi30%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi3%

NPK 7:20:30 +3% S je visokokoncentrovano kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makroelemente- azot (N), fosfor (P) i kalijum (K) uz dodatak sumpora (S). Namenjeno je za ishranu različitih biljnih vrsta, a pogotovu onih sa povećanim zatevima za kalijumom i fosofrom kao i na svim tipovima zemljišta sa srednjim i niskim sadržajem ovih elemenata. Odlikuje ga visoka vodorastvorljivost fosfora (90%), koja obezbeđuje efikasno i kontinuirano snadbevanje biljaka ovim elementom tokom vegetacije.

Razlozi za primenu:

  • Sadrži sve neophodne makroelemente za uspešnu proizvodnju
  • Odlično rešenje za kulture koje imaju naglašene potrebe za fosforom (P) i kalijumom (K)
  • Veća iskorišćenost fosfora (P) i kalijuma (K) u godini primene
  • Značajno utiče na formiranje kvalitativnih i kvantitativnih osobina ploda
  • Obezbeđuje kontinuirano i ciljano snabdevanje biljaka sa visokopristupačnim hranivima
  • Prisustvo sekundarnog makrolemenata sumpora (S), utiče na efikasnije korišćenje azota, sintezu proteina, hlorofila kao i aktivnost brojnih enzima