Super Start NP 10:40

Super Start NP 10:40 + 5% S +1% Zn

SUPER STARTNP 10:40
AZOT (N) ukupan10,00%
Amonijačni azot10,00%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan40,00%
Fosfor pentoksid (P2O5) rastvorljiv u vodi36,00%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi5,00%
Cink (Zn) ukupan1,00%

Super Start NP 10:40 + 5% S +1% Zn je mikrogranulisano đubrivo koje stimuliše rast biljaka u početnim fazama razvoja. Zahvaljujući visokom sadržaju fosfora i prisustvu cinka, deluje značajno na rast korenovog sistema i bolje ukorenjavanje biljke.

Super Start omogućava gajenoj biljci da prevaziđe stresne uslove koji se mogu pojaviti u početnim fazama razvoja i ostaviti značajnije posledice na biljku I očekivani prinos.

Ekonomski efekat Super Start đubriva je uočljiv već prve godine primene, naročito u limitiranim uslovima za razvoj mlade biljke.

 

Super Start se primenjuje zajedno sa setvom uz pomoć uređaja za deponovanje mikrogranula koji se nalaze na sejalici. Preporučen način primene je unošenjem direktno u red sa semenom, a u odredjenim uslovima može se upotrebljavati i fizičkim mešanjem sa zemljišnim insekticidima.

Razlozi za primenu:

 • Pospešuje i ubrzava početni rast mlade biljke
 • Pomaže biljkama da formiraju razvijen i moćan korenov sistem
 • Efikasnije nicanje i veći broj biljaka po jedinici površine
 • Smanjuje negativne efekte patogena koji utiču na rast i razvoj biljaka
 • Visoka efikasnost iskorišćenja hraniva iz Super Starta u godini primene
 • Bolje iskorišćenje hraniva iz rezerve zemljišta
 • Bolje iskorišćenje rezerve vode iz zemljišta
 • Značajno ublažava negativan uticaj hladnih i vlažnih zemljišta na usvajanje hranljivih elemenata
 • Bržim početnim rastom, gajena biljka zasenjuje korovske biljke smanjujući negativan uticaj korova na gajenu biljku
 • Povoljno utiče na dužinu nalivanja zrna
 • Povećava kvalitet proizvoda
 • Poboljšava skladišne osobine proizvoda