AmoSulfan

Amoničijani azot20%
Sumpor ukupan (S)24%

AmoSulfan spada u kategoriju azotnih đubriva. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih kultura. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu, jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline. Za balans azota (N) u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces, jer značajno smanjuje gubitke azota isparavanjem i denitrifikacijom. Sa stanovišta biljke, fiksacija je takođe pozitivan proces, jer se postepeno oslobođeni amonijačni jon ponaša kao sporodelujući izvor azota za biljke. Sumpor (S) u ovom đubrivu utiče na bolje iskorišćavanje azota (N) i povećanje njegovog sadržaja u biljkama. Primenom AmoSulfana značajno se poboljšava dostupnost i usvajanje fosfora (P) ako se nalazi blokiran u zemljištu.

Razlozi za primenu:

  • Ukupno 44% aktivne materije – 20 % azota (N) i 24% sumpora (S)
  • Azot (N) je u amonijačnoj formi direktno dostupan biljkama za usvajanje, uz veću otpornost na gubitke ispiranjem
  • Amonijačni azot (N) se direktno ugrađuje u organsku materiju biljke uz manji utrošak energije
  • Sumpor (S) je u sulfatnoj formi koja je direktno dostupna biljkama za usvajanje
  • Prisustvo sumpora (S) utiče na veću efikasnost unetog azota, a njihova sinergija direktno utiče na visinu i kvalitet prinosa
  • Izuzetna vodorastvorljivost proizvoda pruža sigurnost u proizvodnji
  • Na alkalnim zemljištima pH vrednost dovodi na optimalni nivo
  • Snižavanjem pH vrednosti povećava se dostupnost postojećih hraniva u zemljištu, pre svega fosfora (P) i mikroelemenata
  • Izuzetno pogodna formulacija za biljke koje imaju veće potrebe za sumporom (S), kao što su: uljana repica, kupus, lukovi, leguminoze (grašak, boranija, lucerka, detelina), šećerna repa, krompir, paradajz i duvan