Elixir Supreme 0:15:30

FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan15%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi12%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi11%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi30%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi11%

Proizvod PK 15:30 + 11% S predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo koje sadrži makro elemente fosfor (P) I kalijum (K), kojim obezbeđujemo biljkama veći deo najbitnijih hraniva u toku proizvodnog ciklusa. Pored osnovnih makroelementa: fosfora (P) i kalijuma (K), formulacija je obogaćena i sekundarnim makro elementom sumporom (S).

 

Razlozi za primenu:

  • Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hraniva
  • Fosforna komponenta (P) visoke vodorastvorljivosti je u pogodnom obliku za usvajanje
  • Kalijum (K) je na sulfatnoj osnovi (SOP) što proizvod čini odličnim rešenjem za primenu u usevima osetljivim na hlor (Cl)
  • Pogodna formulacija za biljne vrste koji imaju naglašenu potrebu za fosforom (P) a naročito kalijumom (K)
  • Kalijum (K) u formulaciji doprinosi boljoj tolerantnosti biljaka na stresne uslove, efikasnijem regulisanju vodnog bilansa i prometa ugljenih hidrata, što doprinosi postizanju viših i kvalitetnijih prinosa
  • Prisustvo sumpora (S) utiče na sintezu proteina, stimuliše enzimsku aktivnost biljaka, ali je ključan i u metabolizmu azota (N) u biljkama
  • Značajno utiče na formiranje kvalitatativnih i kvantitativnih osobina ploda
  • Obezbeđuje kontinuirano i ciljano snabdevanje biljaka sa visokopristupačnim hranivima