Elixir Supreme 11:22:16

AZOT (N) ukupan11%
Amonijačni azot11%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi22%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi20,9%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi16%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi11%

NPK 11-22-16 je kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem fosfora upotpunjeno prisustvom važnog sekundarnog makroelemenata  sumpora (S).

Razlozi za primenu:

  • Izbalansirana ishrana ključnim makroelementima
  • Sadrži amonijačni azot (N) koji je direktno ugradiv u organsku materiju biljaka i manje podložan gubicima u zemljištu
  • Visoka vodorastvorljivost fosforne (P) komponente, preko 90%
  • Kalijum (K) je u obliku sulfata pa je pogodan kod svih kultura koje su osetljive na hloridni oblik ovog hraniva
  • Prisustvo sekundarnog makroelemenata sumpora (S) utiče na usvajanje azota (N), brojne enzimatske procese, sintezu proteina, ali i tolerantnost biljaka na stresne uslove
  • Viši sadržaj fosfora stimuliše razvoj snažnog korenovog sistema
  • Visok stepen korišćenja hranljivih elemenata
  • Omogućava ujednacen porast gajenih biljaka