Elixir Supreme 12:12:17

AZOT (N) ukupan12%
Amonijačni azot12%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi12%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi10,5%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi17%
Magnezijum-oksid (MgO) ukupan2%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi14%
Bor (B) ukupan0,02%
Cink (Zn) ukupan0,01%

Proizvod NPK 12-12-17+ 2% Mg + 14% S + 0,1% B + 0,1% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo koje sa specifičnim odnosom hraniva omogućava izbalansiranu ishranu za veliki broj biljnih vrsta na svim tipovima zemljišta. Posebnu vrednost ove formulacije čine dodatni sekundarni makro i mikroelementi koji upotpunjuju ishranu biljaka tokom cele vegetacije osiguravajući visoke i kvalitetne prinose.

Razlozi za primenu:

  • Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hraniva
  • Azot (N) u amonijačnoj formi se direktno usvaja i ugrađuje u organsku materiju biljke,a ujedno je i otporniji na gubitke ispiranjem.
  • Fosforna komponenta (P) visoke vodotopivosti u pogodnom obliku za usvajanje
  • Kalijum (K) na sulfatnoj osnovi, što proizvod čini odličnim rešenjem za primenu u usevima osetljivim na hlor (Cl)
  • Pogodna formulacija za biljne vrste koji imaju naglašenu potrebu za kalijumom
  • Kalijum (K) u formulaciji doprinosi boljoj tolerantnosti biljaka na stresne uslove, efikasnijem regulisanju vodnog bilansa i prometa ugljenih hidrata, sto doprinosi postizanju visih i kvalitetnijih prinosa
  • Prisustvo sumpora (S) utiče na sintezu proteina, stimuliše enzimsku aktivnost biljaka, ali je ključan i u metabolizmu azota u biljkama
  • Prisustvo cinka (Zn) pospešuje sintezu biljnih hormona (auksina), hlorofila, ali i ugljenih hidrata