Elixir Supreme 16:27:7

AZOT (N) ukupan 16%
Amonijačni azot 16%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i vodi 27%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 25,7%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 7%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 9%
Bor (B) rastvorljiv u vodi 0,1%
Cink (Zn) ukupan 0,1%

Proizvod NPK 16:27:7 + 9% S + 0,1% B + 0,1% Zn je kompleksno, neorgansko, čvrsto mineralno đubrivo koje pored osnovnih makroelemenata azota (N), fosfora (P), kalijuma (K) i sumpora (S), sadži i mikroelemente cink (Zn) i bor (B). U pogledu hraniva jedna zaokružena formulacija, sa akcentom na fosforu, idealna za đubrenje različitih biljnih vrsta u prvom redu kukuruza, strnih žita, soje, suncokreta itd. Zahvaljujući izrazito visokoj vodorastvorljivosti fosfora i svih drugih hraniva idealna je za primenu u prolećnom periodu bilo aplikacijom po celoj površini ili lokalizovano u redove sa setvom.

Preporučena primena:
 • Strna žita 200 – 400 kg/ha
 • Kukuruz 250 – 400 kg/ha
 • Soja 200 – 400 kg/ha
 • Suncokret 250 – 350 kg/ha
 • Uljana repica 250 – 400 kg/ha
Razlozi za primenu:
 • Sadrži sve neophodne makro i mikro elemente za uspešnu proizvodnju
 • Efikasniji azot (N) u amonijačnom obliku
 • Naglašena fosforna (P) komponenta maksimalne vodorastvorljivosti (> 95%) koja utiče na bolje i snažnije ukorenjavanje biljaka
 • Namenjeno zemljištima sa srednjim i visokim sadržajem kalijuma (K)
 • Prisustvo sumpora (S) doprinosi povećanju kvaliteta proizvoda i efikasnijem usvajanju azota (N)
 • Mikroelementi utiču na brojne fiziološke procese u biljkama: povećanju aktivnosti pojedinih enzima, sintezi hormona, hlorofila, kao i pospešivanju cvetanja i oplodnje biljaka
 • Formulacija odlično izblansirana za primenu u strnim žitima i kukuruzu
 • Idealna za djubrenje jarih useva u prolećnom periodu