Elixir Supreme 5:10:22

AZOT (N) ukupan5%
Amonijačni azot5%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi10%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi8%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi22%
Magnezijum-oksid (MgO) ukupan3%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi13%
Bor (B) ukupan0,2%
Cink (Zn) ukupan0,15%

NPK 5-10-22 je kompleksno, neorgansko, čvrsto mineralno, đubrivo  koje u sebi sadrži odlično izbalansiran odnos NPK hraniva i mikroelemenata sa naglašenim sadržajem kalijuma (K).

Razlozi za primenu:

  • Odličan balans između hraniva omogućava gajenim biljkama kontinuiranu ishranu tokom cele vegetacije
  • Lako rastvorljiv i pristupačan fosfor (P) će omogućiti brže i bolje ukorenjevanje mladih biljaka čime će omogućiti bolje usvajanje drugih hranljivih elemenata
  • Kalijum (K) je u obliku sulfata pa je pogodan kod svih kultura koje su osetljive na hloridni oblik ovog hraniva
  • Kalijum (K) podstiče brojne metaboličke procese u biljkama, ubrzava sintezu ugljenih hidrata, lipida, proteina i utiče na tolerantnost biljaka na stresne uslove
  • Koristi se kako za osnovno tako i za startno đubrenje biljaka sa povećanom potrebom za kalijumom (K) (luk, krompir, plodovito povrće, šećerna repa, voće, vinova loza)
  • Mikroelement bor (B) značajno pospešuje cvetanje i oplodnju kod biljaka
  • Prisustvo cinka (Zn) stimuliše enzimatske procese koji utiču na sintezu proteina, hlorofila ,ali i na stvaranje biljnih hormona(auksina) koji regulišu rast i razviće biljka