Prirodan partner prirodi i Vama.

NPK 11:22:16

NPK 11:22:16

NPK 11:22:16 + 11% S

  • Izbalansirana ishrana ključnim makroelementima
  • Sadrži amonijačni azot (N) koji je direktno ugradiv u organsku materiju biljaka i manje podložan gubicima u zemljištu
  • Visoka vodorastvorljivost fosforne (P) komponente, preko 90%
  • Prisustvo sekundarnog makroelementa sumpora (S), utiče na usvajanje azota, brojne enzimatske procese, sintezu proteina, ali i tolerantnost biljaka na stresne uslove
  • Viši sadržaj fosfora stimuliše razvoj snažnog korenovog sistema
  • Proizvod se može primenjivati kako u jesen, tako i u proleće