Prirodan partner prirodi i Vama.

NPK 7:21:21

NPK 7:21:21

NPK 7:21:21 + 4% S + 0,05% Zn je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makroelemente – azot, fosfor, kalijum, kao i sumpor i cink.

Prilikom proizvodnje kompleksnih mineralnih đubriva postiže se, da svaka pojedinačna granula sadrži hranljive materije u istom odnosu, a to nam omogućava maksimalno korišćenje od strane biljaka. Deklarisani sadržaj azota je u amonijačnom obliku, koji je ujedno i najefikasniji oblik azota kada se sagledaju potrebe gajenih biljnih vrsta. Fosforna komponenta je visoko vodorastvorljiva i odmah dostupna biljkama. Veoma je važno da gajenim kulturama na vreme obezbedimo hraniva, koja su visokopristupačna i ravnomerno raspoređena na zemljištu.

RAZLOZI ZA PRIMENU: 

Odlično rešenje za biljne vrste koje imaju naglašene potrebe za fosforom i kalijumom

Visoka efikasnost u primeni amonijačnog oblika azota

Veća iskorišćenost fosfora i kalijuma u godini primene

Značajno utiče na formiranje kvalitativnih i kvantitativnih osobina ploda

Obezbeđuje kontinuirano i ciljano snabdevanje biljaka sa visokopritupačnim hranivima

PREPORUKE ZA PRIMENU: 

Šećerna repa 250-600 kg/ha

Uljana repica 200-400 kg/ha

Voće 200-600 kg/ha

Povrće 200-700 kg/ha

Suncokret 200-400 kg/ha

Pšenica 200-400 kg/ha

Kukuruz 200-500 kg/ha

Soja 150-300 kg/ha

Navedene količine predstavljaju samo orijentacione vrednosti potrebe biljke za nutrijentima. Za konkretan slučaj doze, praćenjem ispravnih smernica, uzimajući u obzir i đubrenje stajskim đubrivom, uticaj prethodnih useva i rezultate dijagnostičkih procedura (npr.analiza zemljišta i biljaka), trebalo bi prilagoditi i odrediti sa većom tačnošću.