Prirodan partner prirodi i Vama.

NutriMAP NP 10:40

NutriMAP NP 10:40

NutriMAP NP 10:40 + 2% Ca + 4% S + 0.1 % Zn je mineralno đubrivo proizvedeno sa ciljem da poljoprivrednim proizvođačima ponudi kompletno rešenje kada je u pitanju ishrana najvećeg broja ratarskih kultura. Odlikuje ga izbalansiran odnos najvažnijih hranljivih elemenata: azota, fosfora, kalcijuma, sumpora i cinka. Homogen hemijski i ujednačen granulometrijski sastav ove formulacije, omogućava ravnomernu distribuciju hranljivih elemenata na zemljištu, čime se povećava efikasnost ishrane gajenih biljaka. Primenom ovog đubriva podstiču se pozitivne interakcije između najvažnijih hranljivih elemenenata i njihovo racionalno korišćenje.

Sinergija gradivnih elemenata AZOT-FOSFOR-KALCIJUM-SUMPOR-CINK

Da bi se predupredio nedostatak hranljivih materija i izbegla nepravilna ishrana useva, potrebno je dobro sagledati prirodu odnosa između najvažnijih hraniva. Novija agrohemijska istraživanja ukazuju na interaktivan odnos esencijalnih gradivnih elemenata, čime se povećava važnost racionalnog i izbalansiranog unosa mineralnih đubriva a prema biološkim zahtevima gajenih biljaka.

RAZLOZI ZA PRIMENU:

  • Tehnološki unapređena formulacija za izbalansiranu ishranu većine useva
  • Sadrži efikasniji azot koji je odmah dostupan korenovom sistemu
  • Doprinosi značajnom povećanju iskorišćenosti fosfora u godini primene
  • Odlično rešenje za kulture koje imaju naglašene potrebe za fosforom
  • Pozitivno deluje na proces oplodnje i fertilnost polena
  • Povoljno utiče na sintezu proteina i klvatitet proizvoda
  • Osigurava ujednačne porast i fizičku stabilnost useva
  • Podstiče sintezu auksina, prirodnih hormona rasta
  • Povećava tolerantnost biljaka prema najznačajnijim gljivičnim obolenjima
  • Maksimalni prinosi, veća profitabilnost

Efikasniji azot, manji gubici 

Kompleksno mineralno đubrivo NutriMAP sadrži kao osnovni izvor azotne komponente amonijačni oblik, koji je odmah dostupan korenovom sistemu. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline.

Maksimalno korišćenje fosfora

NutriMAP predstavlja odličan izvor visoko vodorastvorljivog fosfora koji je veoma brzo dostupan biljakama za usvajanje nakon primene. Svaka granula ovog đubriva u kontaktu sa vlažnom sredinom veoma brzo započinje proces razgradnje.

SUMPOR se ubraja u grupu makrohranljivih konstitucionih elemenata. Prilikom nedostatka sumpora smanjuje se ugrađivanje azota u proteine, što za posledicu ima slabiji porast useva i sporije sazrevanje, naročito je ova pojava izražena kod žitarica.

KALCIJUM je jedan od bitnih nutrijenata u vegetativnom ciklusu biljke i odgovoran je za funkcionisanje brojnih biohemijskih procesa. Doboro ishranjen korenov sistem sa kalcijumom dublje prodire u zemljište i obezbeđuje bolju snabdevenost biljke vodom i hranljivim materijama.

CINK je aktivator mnogih enzimskih procesa u biljci, a posebno je važan u sintezi hormona rasta auksina, te u metabolizmu proteina. On takođe utiče na usvajanje i transport fosfora, povećava tolerantnost prema bolestima i naglim klimatskim promenama.

Primenom NutriMAP-a obezbeđujemo biljkama sve neophodne gradivne materije u optimalnom odnosu, prema biološkim potrebama.

PREPORUKE ZA PRIMENU: 

Pšenica 150-250 kg/ha

Kukuruz 150-250 kg/ha

Ječam 150-250 kg/ha

Raž 150-200 kg/ha

Suncokret 150-250 kg/ha

Uljana repica 150-200 kg/ha

Voće 200-300 kg/ha

Povrće 200-300 kg/ha

Šećerna repa 200-400 kg/ha

Navedene količine predstavljaju samo orijentacione vrednosti potrebe biljke za nutrijentima. Za konkretan slučaj doze, praćenjem ispravnih smernica, uzimajući u obzir i đubrenje stajskim đubrivom, uticaj prethodnih useva i rezultate dijagnostičkih procedura (npr.analiza zemljišta i biljaka), treba prilagoditi i odrediti sa većom tačnošću.