Prirodan partner prirodi i Vama.

PK 20:30

PK 20:30

Opšte karakteristike: PK 20:30 + 6% Ca je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem fosfora i kalijuma. Prilikom proizvodnje kompleksnih mineralnih đubriva postiže se da svaka pojedinačna granula sadrži hranljive materije u istom odnosu, a to nam omogućava maksimalno korišćenje od strane biljaka. Fosforna komponenta je preko 90% vodorastvorljiva i odmah dostupna biljkama.
Đubrivo PK 20:30 + 6% Ca je pogodno za gajenje svih kultura, a naročito se preporučuje kod biljaka sa naglašenim potrebama za fosforom i kalijumom. Visoka vodotopivost i brzo oslobađanje hranljivih elemenata pruža mogućnost primene ovog đubriva ne samo u jesen već i neposredno pred setvu ili sa setvom. Veoma je važno da gajenim kulturama na vreme obezbedimo hraniva, koja su visokopristupačna i ravnomerno raspoređena na zemljištu.
RAZLOZI ZA PRIMENU:
• Odlično rešenje za kulture koje imaju naglašene potrebe za fosforom i kalijumom
• Veća iskorišćenost fosfora i kalijuma u godini primene
• Značajno utiče na formiranje kvalitetativnih i kvantitativnih osobina ploda
• Obezbeđuje kontinuirano i ciljano snabdevanje biljaka sa visokopristupačnim hranivima
• Mogućnost istovremene aplikacije sa setvom

PREPORUKE ZA PRIMENU:
Šećerna repa 250-500 kg/ha
Suncokret 200-300 kg/ha
Soja 150-300 kg/ha
Kukuruz 200-400 kg/ha
Pšenica,Uljana repica 200-350 kg/ha
Povrće 300-800 kg/ha
Voće 300-600 kg/ha
Navedene količine predstavljaju samo orijentacione vrednosti potrebe biljke za nutrijentima. Za konkretan slučaj doze, praćenjem ispravnih smernica, uzimajući u obzir i đubrenje stajskim đubrivom, uticaj prethodnih useva i rezultate dijagnostičkih procedura (npr.analiza zemljišta i biljaka), treba prilagoditi i odrediti sa većom tačnošću.