Čvrstoća granule važna karakteristika

Uticaj granulometrijskog sastava kod mineralnih đubriva nam je bitan zbog pravilne pokrivenosti površine prilikom pripreme zemljišta. Da bi postigli ravnomerno rasturanje đubriva odnosno, da svaki kvadratni metar dobije jednaku količinu đubriva bitna su nam fizička svojstva granula.

Inženjer ratarstva iz Elixir Agrara Petar Kuzmanović naglasio je da granule moraju biti čvrste i da imaju istu nasipnu gustinu zbog ravnomerne raspodele po površini. Čvrstoća granula zavisi o njenog hemijskog sastava, kao i od oblika i sadržaja vlage. Najčvršće su granule kompleksnog đubriva čija se čvrstoća kreće od 3 do 5 kg/sile.

Čvrste granule čine da đubrivo pri aktivnostima rukovanja i skladištenja ima manje prašine i samim tim i manji gubitak hranjivih komponenti. Menadžer laboratorije u fabrici “Elixir Zorka” Maja Jovanović kaže da se nekada čvrstoća granule utvrđivala njenom lomljavom prstima ili o tvrdu površinu.

Mekom se smatrala granula koja se zdrobi pritiskom između palca i kažiprsta, a tvrdom ona koja se ne polomi ni pritiskom između kažiprsta i tvrde površine. Danas zato koristimo digitalni aparat koji meri jačinu sile loma granule. Vrednost i čvrstoća đubriva proizvedenih u Zorki se kreću od 3 do 5 kg sile po ganuli, što spada u red čvrstih kompleksnih đubriva.

Iz ovoga proističe da su neki od osnovnih odlika složenih kompleksnih đubriva upravo finoća granulacije, čvrstina granule i jednak sadržaj hranljivih elemenata. Svaki poljoprivrednik ove odlike može dobiti upravo u džaku “Elixir Zorka” mineralnih đubriva.