Primena mineralnih đubriva u ishrani uljane repice

Uljana repica predstavlja ratarsku kulturu koja danas ima trend povećanja površina na kojima se gaji kako u svetu tako i kod nas. Postoje ozime i jare forme ove biljne vrste, ali u Evropi pa samim tim i kod nas dominiraju ozime sotre upravo zbog postizanja većih prinosa zrna i ulja po jedinici površine. Jedan od osnovnih preduslova za postizanje stabilnih i visokih prinosa uljane repice je svakako njena pravovremena i izbalansirana mineralna ishrana. Ona podrazumeva da biljka u svojim odgovarajućim fazama rasta i razvića bude obezbeđena sa dovoljnim količinama hraniva koja su joj tada i najneophodnija. Prema podacima u domaćoj literaturi uljana repica za 1t odgovarajuće vegetativne mase i zrna najviše usvoji kalijuma i azota dok je usvajanje fosfora manje.

Azot je svakako ključan elemenat koji treba da obezbedi dobar vegetativni porast i prinos. Fosfor je veoma važan kod adekvatnog razvoja korenovog sistema, sintezi ulja i zajedno sa kalijumom ima bitnu ulogu u otpornosti biljaka prema niskim temperaturama i njihovom kvalitetnom prezimljavanju. Kod uljane repice posebno bi trebalo istaći značaj još jednog makroelementa, a to je sumpor. Ovaj elemenat je jedan od ključnih u sintezi ulja, hlorofila, ali je veoma važan i sa aspekta povećanja tolerantnosti biljka na stresne uslove. Od mikroelemenata treba svakako napomenuti i značaj (B) bora naročito u fazama cvetanja, oplodnje i početka nalivanja zrna, a što je svakako u korelaciji i sa visinom ostvarenih prinosa.

Količine mineralnih đubriva koje unosimo svakako treba bazirati na osnovu agrohemijskih analiza zemljišta, planiranih prinosa, ali i potreba biljaka za pojedinim hranivima, što će predstavljati osnovu za njihovu efikasnu i racionalnu primenu. Tehologija đubrenja podrazumeva primenu celokupnih količina P i K ili njihove polovine pod osnovnu obradu, a ostatak P i K (ukoliko nisu uneti u punoj količini sa osnovnom obradom) unosi se predsetveno sa 1/3 planiranih količina azota. Kod primenenjenih količina azota u jesen treba biti obazriv, jer prevelike količine ovog elementa mogu uticati na veću bujnost useva i slabiju otpornost na niske temperature. Preostala količina azota dodaje se kroz prolećnu prihranu. Treba napomenuti da su potrebe uljane repice za svim hranivima, a pogotovu za azotom najveće upravo u fazama od početnog prolećnog porasta pa do cvetanja. Da bi se obezbedili povoljni uslovi za regeneraciju useva i njegov dalji intezivan razvoj, prvu prihranu treba obaviti rano u proleće obično u fazi buđenja vegetacije sa 60-70% od planirane količine azota, a drugu u momentu porasta u stablo sa preostalom količinom azota.

Preporučene formulacije i količine primene

Proizvodni asortiman fabrike mineralnih đubriva Elixir Zorka obuhvata paletu različitih formulacija koje svojim odnosom hranljivih elemenata odgovaraju zahtevima proizvodnje uljane repice. Najizraženije zahteve ova biljna vrsta ima prema kalijumu, pa bi u tehnologiju proizvodnje trebalo uvrstiti neku od formulacija koja imaju izraženiji udeo kalijuma. Prema svom sastavu iz palete se Elixir Zorke posebno se izdvajaju NPK 6:12:24 i NPK 7:20:30, koji po svom odnosu hraniva predstavljaju dobro izbalansirane formulacije za postizanje kvalitetnih i visokih prinosa uljane repice. Veći udeo kalijuma u formulaciji sadrži i proizvod NutriVeg 10:10:20 + 2% MgO + 0,2%B + 0,1%Zn, koji se izdvaja po kvalitetu, visokoj rastvorljivosti i dodatnom prisustvu gore navedenih važnih mikroelemenata bora i cinka.

U prolećnoj prihrani useva uljane repice posebno pogodan je proizvod Amosulfan 20% azota i 24% sumpora. Pored azota koji je u amonijačnoj formi i koji ima produženo dejstvo, prisustvo sumpora u AmoSulfan-u je u direktnoj korelaciji sa povećanjem kvantiteta i kvaliteta prinosa ove biljne vrste.

Proizvođačima čije su navike da u proizvodnji koriste đubriva sa ujednačenim sadržajem azota, fosfora i kalijuma, Elixir Zorka preporučuje upotrebu đubriva NPK 16:16:16 Special ili NPK 8:15:15. Proizvod NPK 16:16:16 Specijal se u odnosu na slične formulacije, razlikuje po visokoj rastvorljivosti fosforne komponene koja je u ovom slučaju preko 90%