Primena mineralnih đubriva u suncokretu

Kada se govori o mineralnoj ishrani suncokreta prvo što treba imati na umu je velika količina organske materije koju ova biljna vrsta stvara. Hraniva koja suncokret usvaja najviše ugradjuje u svoje vegetativne delove gotovo 80%, dok ostatak se koristi za formiranje zrna. Za postizanje visokih i stabilnih prinosa suncokreta, posebnu pažnju treba posvetiti pravilnoj mineralnoj ishrani, odnosno izbalansiranom đubrenju. Kada se govori o dinamici usvajanja osnovnih makroelemenata, azot se usvaja ravnomerno tokom cele vegetacije, fosfor se usvoji do cvetanja oko 70% , a ostatak nakon ove faze, dok se kalijum usvoji gotovo u punoj količini do cvetanja. Svakako najveće potrebe za hranljivim materijama jesu u fazama najintezivnijeg porasta odnosno u periodu od butonizacije do cvetanja. Na osnovu podataka iz domaće literature za formiranje 1 t odgovarajućeg prinosa zrna i vegetativne mase potrebno je 40-45 kg N, 16-18kg P2O5 i oko 80-100 kg K2O.

Azot je elemenat koji ima najdominantniji efekat na prinos, ali kod unošenja ovog hraniva treba biti obazriv. Nedovoljne količine usporavaju porast biljke i stvaranje lisne mase, glavice su sitnije sa manjim brojem cvetova. S druge strane suvišak azota dovodi do stvaranja bujnije vegetativne mase, smanjene otpornosti na pojavu bolesti, ali i do smanjenja sadržaja ulja.

Znacaj fosfora ogleda se u uticaju na brojne fiziološke procese u biljci, ali i u adekvatnom razvoju korena i boljem iskorišćavanju azotnih đubriva.

Kalijum igra vaznu ulogu u procesima koji utiču na sadržaj i prinos ulja, ali i regulisanju transpiracije odnosno vodnog bilansa biljke od čega će zavisiti i njena tolerantnost prema stresnim uslovima – suši .

Jedna od osnovnih karakteristika suncokreta je njegov snažan korenov sistem koji mu omogućava da koristi hraniva iz dubljih slojeva koja su ostalim kulturama nedostupna, međutim to ne znači da primenu NPK djubriva treba smanjiti ili izostaviti što se često može sresti u praksi.

Količine mineralnih đubriva koje treba primeniti svakako treba bazirati na osnovu rezultata analiza zemljišta odnosno kontrole plodnosti i određivanja sadržaja lako pristupačnog fosfora i kalijuma, a kada se govori o azotu rađenjem N-min metode. Svakako od obezbeđenosti zemljišta ovim elementima zavisiće količine i formulacije primenjenih đubriva, a sama analiza će biti osnov njihove ekonomične i racionalne primene.

Tehnologija đubrenja podrazumeva primenu 2/3 ili celokupnih količina P i K u jesen sa 1/3 azota, a ostatak P i K (ukoliko nisu uneti u punoj količini na jesen) i preostale količine azota unose se sa predsetvenom pripremom. Posebnu pažnju svakako treba obratiti na količine azotnih đubriva odnosno na pravilnom bilansiranju količine unetog azota, jer i nedostatak i suvišak ovog elementa (kao što je ranije navedeno) utiče negativno na prinos kako sa aspekta kvantiteta tako i kvaliteta.

Preporučene formulacije i količine primene

Suncokret spada u tzv. kaliofilne biljke, pa bi u tehnologiju proizvodnje trebalo uvrstiti neku od formulacija koja imaju izraženiji udeo kalijuma. Fabrika mineralnih đubriva Elixir Zorka je u svojoj paleti razvila nekoliko takvih formulacija, među kojima se izdvaja NPK 6:12:24, koji po svom odnosu hraniva predstavlja dobro izbalansiranu formulaciju za postizanje kvalitetnih i visokih prinosa suncokreta.

Na zemljištima na kojima se javlja deficit fosfora, preporuka u tehnologiju proizvodnje je primenjivati neko od mineralnih đubriva koje ima izraženiji sadržaj ovog elementa. Asortiman Elixir Zorke, pored klasičnog MAP 12:52, nudi i NutriMap 10:40 + 2% Ca + 5% S + 0,05% Zn. NutriMap je proizvod koji pored azota i fosfora, u svom sastavu sadrži i druge makro i mikroelemente poput Ca, S i Zn. Proizvođačima koji tradicionalno u svojoj proizvodnji koriste đubriva sa ujednačenim sadržajem azota, fosfora i kalijuma, Elixir Zorka preporučuje upotrebu NPK 16:16:16 Special. Ovaj proizvod se u odnosu na slične koji se mogu pronaći na tržištu, razlikuje se po fosfornoj komponeneti čija je vodorastvorljivost preko 90%. Slično ovoj formulaciji iz široke palete preporučujemo i proizvod NPK 8:15:15 sa nešto smanjenim udelom azota, koga u tehnologiji proizvodnje svakako dodajemo predsetveno.

Primena mikrogranulisanog đubriva Super Start u tehnologiji proizvodnje suncokreta

Fabrika mineralnih đubriva Elixir Zorka u svojoj ponudi, pored standardnih mineralnih đubriva, ima i  liniju proizvodnje specijlnih mikrogranulisanih đubriva. Super Start  NP 10:35 + 2%Mg + 5%S + 2%Zn je startno mikrogranulisano đubrivo koje se primenjuje zajedno sa setvom uz pomoć depozitora u redove. Primenom ovakve moderne tehnologije proizvodnje, biljke suncokreta se brže i ujednačenije razvijaju naročito u početnim fazama rasta. Rezultat primene ovakve tehnologije je, pored ostalog i  prosečno povećanje prinosa ove biljne vrste između 7-8%.

Odluka koji proizvod odabrati i u kojoj količini, donosi se prvenstveno na osnovu analize zemljišta odnosno bilansa hraniva u zemljištu, potreba biljaka, planiranog prinosa i dr. Odabirom adekvatnog prozvoda i primenom kompleksnih mineralnih đubriva Elixir Zorke u tehnologiji proizvodnje obezbeđujemo stabilan rast i razvoj ove biljne vrste, kao i povećanje prinosa i rentabiljnosti.