Ravnomerno rasturanje đubriva

Ima više faktora koji utuču na ravnomerno rasturanje mineralnih đubriva. Pre svega tu je izbor rasipača, brzina kojom se obavlja ova operacija, zatim kvalitet samog đubriva i naravno vremenske prilike.

Prvo da se podsetimo da je u primeni nekoliko tipova rasipača. Imamo dakle,

  • rasipače sa jednom kružnom pločom,
  • sa dve kružne ploče,
  • rasipače sa lulom,

Za rasipače mineralnog đubriva sa jednom kružnom pločom karakteristična je asimetrična distribucija đubriva. Na jednu stranu uvek pada više đubriva nego na drugu. Rasturanje đubriva ovim rasipačima je neujednačeno.

Za razliku od rasipača sa jednom kružnom pločom, rasipači sa dve kružne ploče bacaju istu količinu đubriva na obe strane. Ovi rasipači imaju dodatnu opremu koja omogućava podešavanje širine radnog zahvata,kao i podešavanje lopatica u zavisnosti od veličine I oblika granule mineralnog đubriva. Rasturanje đubriva rasipačima sa lulom je dosta simetrično. Nedostatak ovih rasipača je manja radna širina i vibracije koje nastaju prilikom kretanja agregata Ukoliko se količine đubriva u delu preklapanja između dva prohoda agregata ne dopunjuju u pravoj meri, dolazi do greške u poprečnoj raspodeli i time i do greške u rasturanju.

U radu sa rasipačima mineralnog đubriva vrlo je značajno uskladiti širinu radnog zahvata i dobro organizovanje prohoda, da bi se izbegla neravnomerna raspodela mineralnog đubriva. Okolnosti koje još utiču na poprečnu raspodelu mineralnog đubriva su:

  • Oblik , veličina i nasipna težina granula,
  • Podešavanje rasturivača mineralnog đubriva, stanje lopatica i ispravnost agregata
  • Vetar,odnosno klimatski uslovi
  • Kvalitet pripremljenosti parcele

Pojedini oblici granula (glatka i okrugla, gruba i uglasta) se već prilikom rasturanja uz pomoć lopatica na diskovima rasturivača ponašaju različito, zbog čega svaki rasturivač mineralnog đubriva mora da se podesi prema odgovarajućim osobinama granula. Poznati proizvođači rasturivača đubriva za tu svrhu na raspolaganje korisnicima stavljaju vrednosti za podešavanje njihovih mašina da bi se postigla što ravnomernija raspodela granula. Ukoliko se prilikom primene, a cilju postizanja određene formulacije NPK mineralnog đubriva, meša nekoliko pojedinačnih komponenti đubriva , treba računati na visok procenat grešaka prilikom raspodele. Vrednosti za podešavanja mešanih đubriva ne postoje.

Zbog toga poljoprivredni proizvođači koji koriste kompleksna mineralna đubriva Elixir Zorka već u startu imaju prednost jer svaka granula u našim kompleksnim mineralnim đubrivima sadrži u isti procenat aktivne materije, a čvrstina i oblik garanutuju pravilno rasturanje, bez prašine. Kompleksna mineralna đubriva Elixir Zorke su sfernog oblika sa udelom granula od 1-5mm min 95%. Sve granule imaju istu nasipnu gustinu što daje ravnomernu raspodelu hraniva pri distribuciji.

Što se brzine tiče, za rasipače sa gravitacionim dozirnim mehanizmom ,ona ima veliku ulogu u pravilnoj primeni određene količine đubriva. Zato važi pravilo da brzinu moramo prilagoditi uslovima na terenu(parceli),preporukama proizvođača rasturivača,vrsti i kvalitetu upotrebljenog mineralnog đubriva. Takođe,važno je napomenuti da rasturivač mineralnog đubriva mora da bude postavljen horizontalno u odnosu na parcelu. Vlažni granulat mineralnih đubriva ima slabiji slobodni protok, povećava se nasipni ugao, smanjuje se protok kroz mehanizam za rasipanje i tako se smanjuje doza đubriva. Zbog povećane vlažnosti, đubriva se zgrudvaju i tako mogu začepiti mehanizam za rasipanje. Kompleksna mineralna đubriva Elixir Zorka su u savremenoj ambalaži koja je vodootporna, isporučuju se na paleti, u streč foliji, tako da smo u samom procesu pakovanja otklonili mogućnost da naša đubriva apsorbuju spoljašnju vlagu.