Značaj cinka kod kukuruza

Jedan od najvažnijih mikroelemenata za veliku rodnost kukuruza je cink (Zn). Prema pojedinim istražživanjima i minimalna primena cinka utice na veci prinos zrna kukuruza. Cink pomaže u sintezi hormona rasta i proteina, u proizvodnji hlorofila i ugljenih hidrata, povećava otpornost prema bolestima i nepovoljnim agroklimatskim uslovima. Ovaj mikroelement utiče na biosintezu biljnog hormona auksina, koji podstiče rast i razvoj korenovog sistema i kvalitetno ukorenjavanje. Cink je najefikasniji ako se primeni startnim đubrenjem. Zajedno uz setvu primenjuje se mikrogranulisano startno dubrivo Elixir Zorke – SuperStart koje pored azota, fosfora, magnezijuma i sumpora sadrži i esencijalni element CINK.

Nedostatak cinka na kukuruzu:

  • Prouzrokuje pojavu svetlih listova sa širokim prugama bele boje na obe strane lista
  • Skraćene internodije
  • Utice na usvajanje i drugih hranljivih elemenata

Nedostaci cinka se najčešće ispoljavaju kod:

  • Zemljišta neutralne do alkalne reakcije
  • Visokih vrednosti fosfora u zemljištu
  • Izrazito karbonatnih i peskovitih zemljišta
  • Hladnog i vlažnog vremena tokom proleća