Poleganje žitarica

Obilne kiše praćene jakim vetrom su redovne pojave tokom maja i juna i na žalost, nemoguće ih je izbeći. Kvalitetni usevi žitarica sa gustim sklopom prihranjivani većim količinama azota po pravilu imaju veću visinu i tanje stabljike.

To ih uz veću težinu klasova čini izuzetno osetljivim na poleganje kojim se za manje od sat vremena olujne kiše može izgubiti i polovina roda. Poleganje se manifestuje se tako što biljke pšenice manje ili više polegnu.

Obično pšenica poleže između klasanja i zrenja, ređe ranije. Ukoliko polegne u klasanju ili cvetanju, štete su veće, mada je i kasnije poleganje štetno usled otežane žetve. Štete od poleganja manifestiraju se u vidu slabije oplodnje, te jačeg napada bolesti, a usled toga se smanjuje prinos i kvalitet.

U proizvodnji postoje dva tipa poleganja pšenice: stabljičino i ređe korenovo. Korenov tip poleganja susreće se u delovima sa velikim količinama padavina u vlatanju i klasanju, a takođe i pri navodnjavanju velikom količinom vode. Poleganje nastupa pod uticajem velikog broja faktora: gustog useva, nedostatka svetlosti, prirodnih nepogoda, preteranog i jednostranog đubrenja azotom, navodnjavanja velikim količinama vode, gljivičnih bolestima i slično.

U prevnetivne mere borbe protiv poleganja spadaju: pravilan izbor i priprema semena za setvu, pravilna i pravovremena obrada i priprema zemljišta, pravovremena setva, pravilan odnos NPK đubriva. Od direkntih mera: gajenje otpornih sorata prema poleganju, drljanje, valjanje, te tretiranje sredstvima (inhibitorima rasta koji utiču na smanjenje dužine i povećanja čvrstoće internodija).

Mr Anka Kačarević
PSSS Padinska skela