Produžen rok jesenje setve

Analizom agrometeoroloških uslova unazad više od decenije, uočeno je da je u Centralnoj Srbiji potrebno neminovno produžiti rok setve strnih žita tokom jeseni. Produžen rok setve je posledica određenih preduslova koji se iz godine u godinu menjanju, kao što su plodosmena, dužina vegetacije kod okopavina, agroklimatski parametric svojstva oraničnog sloja itd. Kako bi se proizvođači prilagodili novonastalim okolnostima preporučuje se da se više pažnje obrati asortimanu sorata i hibrida u prvom redu okopavina, zatim pri izboru prethodnih biljnih vrsta trebalo bi obratiti pažnju na dužinu vegetacije i na kraju ali ne i manje važno je način i izbor obrade zemljišta. Pa ipak poslednjih deset godina agroklimatski uslovi doveli su do toga da je i pored toga produženje roka setve neminovnost, tako da je ovu operaciju nekad potrebno izvršiti i u novembru i decembru. Posmatrano u celini rok setve могуће је učiniti uspešnim na sledeći način. Prvih mogućih setvenih dana zasejati ozimi ječam – oktobar. Sledećih dana obaviti setvu ozimom pšenicom, Tritikale-om, a u slučaju produženja roka, sejati tolerantnije sorte što znači moguće je iz oktobra ući u novembar.Eventualno nezasejane površine, a planirane, moguće je zasejati i tokom novembra pšenicom i Tritikale-om, a do prvih zimskih dana preostale setvene oranice treba zasejati Tritikale-om KG-20, kao fakultativnom vrstom sa već proverenim kasnim rokom setve sa preporukom struke za uspešnu i kvalitetnu proizvodnju u svim parametrima.