Setva šećerne repe

Šećerna repa se seje se rano u proleće, obično u drugoj polovini marta, najkasnije u prvoj dekadi aprila, a izuzetno do kraja aprila. U našim uslovima setva može da počne već oko 10 marta. Ipak najčešće se seje treće dekade marta, odnosno do 5 aprila. Od tipa zemljišta zavisi dubina setve. Obično se šećerna repa seje na 2,5 do 3 cm dubine. Ne sme se sejati duboko, jer repa ima neznu klicu i malo rezervnih materija u semenu. Repa posejana duboko sporo niče i često ne uspe da iznikne. Šećerna repa se seje u redove ili u kućice kvadratnog rasporeda. Najčešće se seje u redove koji su na rastojanju od 45 do 50 cm. U redu, seme se seje na rastojanju 8 do 10 cm, ili na 15 do 18 cm u redu bez proredjivanja. Za setvu bez proređivanja potrebno je 1,11 do 1,33 setvene jedinice (setvena jedinica =100.000 semenki). Jedna setvena jedinica teži 1,8 do 2,1 kg. Optimalan broj biljaka po hektaru zavisi od agroekoloških uslova u proizvodnom regionu. Najpovoljniji vegetacioni prostor u našim uslovima je 1000 kvadratnih cm odnosno 50×20 cm, a optimalan broj biljaka po hektaru je oko 100.000. Dobri rezultati u proizvodnji postižu se i manjim brojem biljaka od 75.000 do 90.000 po hektaru. Pored proizvodnje iz semena, šećerna repa se može proizvoditi i iz rasada, ali se ovaj način setve retko primenjuje, jer je znatno skuplji. Za setvu šećerne repe koriste se mehaničke i pneumatske sejalice. Da bi sejalica u setvi ostvarila željeni kvalitet rada, da bi se održala određena dubina setve i polaožaj zrna u redu, treba je pravilno priključiti na trozglobnu hidrauličnu poteznicu traktora. Dubinu polaganja semena treba podešavati na potpornim, pritiskajućim točkovima setvenih aparata i preko zagrtača semena. Dubina na koju će sejalica poloziti seme zavisi od tipa zemljišta, vlažnosti i predsetvene pripreme. Zbog toga u početku rada na njivi treba proveriti i podesiti željenu dubinu. Na preciznost isejavanja zrna u radu utice brzina kretanja sejalice, koja treba da je u granicama izmedju 4 i 6 km/h. Ako je zemljište lošije pripremljeno setvena brzina treba da je manja.