Usklađenost sa propisima EU

U Srbiji je uspostavljena kontrola sredstava za zaštitu bilja, u skladu sa propisima Evropske unije. Uspostavljanje kontrola krajnji je rezultat aktivnosti u okviru tvining projekta u oblasti zaštite bilja koji se završava 28. juna. Aktivnosti u okviru pet komponenti projekta obuhvatale su jačanje administrativnih i institucionalnih kapaciteta, zakonodavstva, tehničke ekspertize i komunikacija.

Projekat “Usaglašavanje nacionalnih propisa u oblasti registracije i kontrole sredstava za zaštitu bilja sa propisima EU i primena novih zakonskih propisa” je sproveden u saradnji sa Direktoratom za regulisanje hemikalija iz Velike Britanije, kao i partnerima iz Češke i Slovenije, a trajao je ukupno dve godine i devet meseci.

Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, Danilo Golubović, istakao je da je Srbija, sticanjem statusa kandidata za punopravno članstvo u EU, dobila mogućnost da koristi evropske fondove kroz instrumente predpristupne pomoći ( IPA), a jedan od vidova korišćenja tih sredstava je novac utrošen za realizaciju pomenutog projekta.