Značaj cinka kod kukuruza

Jedan od najvažnijih mikroelemenata za veliku rodnost kukuruza je cink (Zn). Prema pojedinim istraživanjima i minimalna primena cinka utiče na veći prinos zrna kukuruza. Cink pomaže u sintezi hormona rasta i proteina, u proizvodnji hlorofila i ugljenih hidrata, povećava otpornost prema bolestima i nepovoljnim agroklimatskim uslovima. Ovaj mikroelement utiče na biosintezu biljnog hormona auksina, koji podstiče rast i razvoj korenovog sistema i kvalitetno ukorenjavanje. Cink je najefikasniji ako se primeni startnim đubrenjem. Zajedno uz setvu primenjuje se mikrogranulisano startno đubrivo Elixir Zorke – SuperStart koje pored azota, fosfora, magnezijuma i sumpora sadrži i esencijalni element CINK.

Nedostatak cinka na kukuruzu:

Prouzrokuje pojavu svetlih listova sa širokim prugama bele boje na obe strane lista Skraćene internodije Utiče na usvajanje i drugih hranljivih elemenata

Nedostaci cinka se najčešće ispoljavaju kod:

Zemljišta neutralne do alkalne reakcije Visokih vrednosti fosfora u zemljištu Izrazito karbonatnih i peskovitih zemljišta Hladnog i vlažnog vremena tokom proleća